Sist oppdatert:

22.05.2022

Copyright © 2006
All Rights Reserved.

Osterfjordenmc

 

 

 

 

 

 

Lover og vedtekter for Osterjorden motorsykkelklubb.

§ 1. Formål.

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap

fremja eit sundt motorsykkelmiljø.


§ 2. Styre.

Klubben skal leiast av eit styre beståande av formann, kasserar og 3 styremedlemmar .
Styremedlemmene utenom formann og kasserer velges som styremedlemmer. Etter årsmøte konstituerer styret seg sjølv i henhold til sekretær og leder turkomite. Turkomiteen består av styret.


§3. Årsmøte.

Årsmøte skal haldast seinast i mai månad kvart år. Innkalling må skje minst tre veker før årsmøte.

Innkomne saker må vera styre i hende to veker før årsmøte. Årsmøtereferat skal skrivast under av to personar.


§ 4. Ekstraordinert årsmøte.

Ekstraordinert årsmøte kan haldast når styre avgjer det eller 1/3 av medlemmane

krev det.


§ 5. Valg

Styre blir valgt for 2 år i slengen. Formann og styremedlem/sekretær blir valgt samme år, året etter

velges kasserer, styremedlem/leder turkomite, styremedlem

Dette for å unngå at heile styre vert skifta ut samstundes.

Styremedlemmer som går ut av styre går automatisk inn i valgnemda

Revisor blir valgt for 2 år.


§ 6. Medlemmar .

Medlemmar som ikkje har betalt medlemskontigent har ikkje stemmerett på årsmøte.

Utmelding av klubben skal skje skrifteleg til styre.

§ 7. Arbeidet til styret.

Formannen har den daglege leiinga av klubben. Han/ ho leiar styret sitt arbeid.

Styremedlem/sekretær skal vera formannens høgre hand.

Kasserar skal føra klubbens sitt regneskap og medlemslister. Klubbens midlar skal setjast inn på

bankkonto . Kasserer disponerar midlane på vegne av klubben.

Styremedlem/ leder turkomite står for turliste og aktiviteter i klubben

Styremedlem skal vera behjelpelig i styrets arbeid.